:: ADVOKATENKANTOOR DWARKA PANDAY ::
Home Contact
introductie rechtsgebieden tarieven algemeneVoorwaarden

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Dwarka Panday

1. Toepasselijkheid

• Advocatenkantoor Dwarka Panday is een eenmanszaak gedreven door mevrouw mr. F.P. Dwarka Panday. De eenmanszaak stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Advocatenkantoor Dwarka Panday verstrekte opdrachten, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

• Uitsluitend Advocatenkantoor Dwarka Panday geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitgesloten.

• Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd en niet ten behoeve van derden. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

• Niet alleen Advocatenkantoor Dwarka Panday maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers met inbegrip van eventuele erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Advocatenkantoor Dwarka Panday hebben verlaten.

2. Inschakeling derden

• Advocatenkantoor Dwarka Panday zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden (waaronder deurwaarders, deskundigen), voor het verrichten van (een deel van de ) werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Dwarka Panday voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

• Indien Advocatenkantoor Dwarka Panday derden inschakelt die daarbij een beperking/uitsluiting van hun aansprakelijkheid bedingen, wordt een dergelijk beding door Advocatenkantoor Dwarka Panday mede namens de desbetreffende opdrachtgever van Advocatenkantoor Dwarka Panday aanvaard. Advocatenkantoor Dwarka Panday is daartoe gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever.

3. Aansprakelijkheid

• Advocatenkantoor Dwarka Panday heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Dwarka Panday is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Advocatenkantoor Dwarka Panday afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

• Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Advocatenkantoor Dwarka Panday aansprakelijk is. Het hiervoor gestelde in dit artikel geldt ook als de opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.

• Indien zowel de opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van Advocatenkantoor Dwarka Panday in verband met een door of vanwege Advocatenkantoor Dwarka Panday aan de opdrachtgever verleende dienst, komt de door de opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

4. Honorering en kosten

• Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever van Advocatenkantoor Dwarka Panday honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Advocatenkantoor Dwarka Panday worden vastgesteld.

• Naast het honorarium zal Advocatenkantoor Dwarka Panday verschotten en andere kosten die de werkzaamheden met zich mee brengen aan de opdrachtgever doorberekenen. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Advocatenkantoor Dwarka Panday ten behoeve van de opdrachtgever betaald worden (bijvoorbeeld deurwaarderskosten, griffierechten, kosten van externe deskundigen, reis- en verblijfskosten, kosten van vertalingen en uittreksels).

• Voor de vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax, en fotokopieën) rekent Advocatenkantoor Dwarka Panday een vast percentage van het honorarium. Verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het geldende tarief.

5. Betaling


• Door Advocatenkantoor Dwarka Panday te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden betaald bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Na het verstrijken van de termijn kan aan de opdrachtgever een vergoeding in rekening worden gebracht van 1% per maand.

• Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de (eind-) declaratie.

• Let op: Advocatenkantoor Dwarka Panday heeft geen derdengeldenrekening en kan dus geen derdengelden ontvangen.

6. Archivering

Het met een opdracht gevormde dossier zal na datum van sluiting gedurende 7 jaar worden bewaard waarna Advocatenkantoor Dwarka Panday het recht heeft het dossier te vernietigen.

7. Klachten

In geval van een klacht over de dienstverlening door Advocatenkantoor Dwarka Panday kan de opdrachtgever klagen bij mevr. mr. F.P. Dwarka Panday. Indien dat niet tot een genoegzame oplossing leidt voor klager, wordt op verzoek van klager, door Advocatenkantoor Dwarka Panday, een externe advocaat aangewezen om op de treden als klachtfunctionaris. Laatstgenoemde zal de klacht onderzoeken en waar mogelijk bemiddelen.

8. Tevredenheid


Advocatenkantoor Dwarka Panday streeft naar dienstverlening van optimale kwaliteit. In verband daarmee kan Advocatenkantoor Dwarka Panday bij de sluiting van ieder dossier vragen om medewerking van haar opdrachtgevers aan een kantoorevaluatie. Door middel van een antwoordformulier wordt dan aan de opdrachtgever de gelegenheid geboden zijn of haar ervaringen schriftelijk kenbaar te maken aan Advocatenkantoor Dwarka Panday.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Dwarka Panday is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien Advocatenkantoor Dwarka Panday als eisende partij optreedt, heeft zij de optie om het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

De in de Nederlandse taal opgestelde versie van deze algemene voorwaarden heeft gelding boven de in de Engelse of andere taal opgestelde voorwaarden. Advocatenkantoor Dwarka Panday is gerechtigd te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Advocatenkantoor Dwarka Panday is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 58618376.


:: ADVOKATENKANTOOR DWARKA PANDAY ::
Copyright: 2013 I webdesign: www.webdrukdesign.nl